Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF célja, tárgya
Jelen ÁSZF-et a StreamNet Kft., mint Szállító bocsátja ki, azzal a céllal, hogy a közte és a Vevői közötti folyamatos együttműködés feltételeit egységes formában rögzítse. Jelen ÁSZF tárgya tehát kivétel nélkül minden egyes ügylet, mely a felek között jelen ÁSZF hatálya alatt jön létre.

Árak
Az árak mindig a Szállító által megküldött ajánlat szerint – a Szállítói megjegyzésekkel együttesen – érvényesek.

Megrendelések, visszaigazolások
Szállító a Vevő részére ajánlatban közli az áruszállítással kapcsolatos alapvető feltételeket. Szállító az ajánlatban jogosult meghatározni, hogy ajánlatát mennyi ideig tartja fenn. Amennyiben a Szállító ezt megteszi, Szállító ajánlatához a megjelölt határnapig – feltéve, hogy a megrendelések a megadott határnapig Szállító részére visszaérkeztek – kötve van. Szállító fenntartja a jogot, hogy mind az ajánlat műszaki tartalmát, mind az árat megváltoztassa, amennyiben a szerződés teljesítéséig rajta kívül álló körülmények ezt indokolttá teszik. Ilyen körülménynek minősül kifejezetten az ajánlat közlését követően bekövetkezett, 1,5 százalékot meghaladó árfolyamváltozás, vagy a gyártói termék- és árváltozás. A gyártói termékváltás esetére Szállító fenntartja a jogot az előd- vagy utómodell szállítására.

A megrendeléssel Vevő a Szállító ajánlatát elfogadja.
Amennyiben Vevő a Szállító ajánlatához képest módosításokat eszközölt a megrendelésben, a Vevő módosításai csak akkor válnak a szerződés részévé, ha azokat a Szállító – a módosítás visszaigazolásával – elfogadja. Ennek hiányában a felek között nem jön létre szerződés.
Vevő megrendelései a Szállító részére a Szállító által kiadott visszaigazolással, a visszaigazolásban hivatkozott számú megrendelésben foglalt tartalommal válnak kötelező erejűvé, az ajánlat és a visszaigazolás közötti esetleges eltérés esetén a visszaigazolás az irányadó.
Szállító által kiállított megrendelés-visszaigazolás szerződést keletkeztet a felek között. Amennyiben a szerződés létrejöttét követően Vevő bármilyen okból egyoldalúan eláll a szerződéstől – a Szállítónak a szerződésszerű teljesítés előkészítése kapcsán felmerült teljes kára megtérítése mellett – bánatpénz fizetésére köteles, melynek összege a megrendelés összértékének 10 százaléka.

 

1. Szállítási határidő
A szállítási határidő a Szállító által kibocsátott – az ajánlat alapján kiadott – visszaigazolásban megadott határidő.
A szállítási határidő kötelezi Szállítót a visszaigazolásban meghatározott időszak szerinti szállításra. Az áru átadás-átvétel késedelméért a felelősséget, és annak jogkövetkezményeit az a fél viseli, akinek felróható hibájából az bekövetkezik.
Amennyiben a megrendelés teljesítéséhez Szállítónak a Vevőtől további információra van szüksége, a kért információkat Vevő a Szállító írásbeli kérését követő 2 munkanapon belül köteles megadni. A késedelem a szállítási határidő késedelemmel arányos meghosszabodását eredményezi.
Olyan szállítási és teljesítési késedelmek miatt, amelyek elháríthatatlan külső ok (vis major) hatására következtek be, a Szállító nem vállal felelősséget.
Szállító jogosult – előzetes értesítést követően – részszállításokat teljesíteni, Vevő köteles a részszállításokat elfogadni.

 

2. Áruátvétel
A megrendelt áruk esetén az áru átvételének helye a visszaigazolásban meghatározott hely. A rendelt áruk átadásáról legkésőbb a szállítási határidő lejártáig Szállító értesíti a Vevőt, a pontos kiszállítási időpontot Vevő és Szállító képviselője köteles egyeztetni. Vevő köteles az áru átadását a Szállítónak az áru beérkezésére vonatkozó értesítését követő legkésőbb 8 (nyolc) napon belül lehetővé tenni, és legkésőbb az átadás-átvétel időpontjáig írásban cégszerűen közölni Szállítóval az áru átvételére jogosult megbízottja nevét. Amennyiben Vevő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, Szállító jogszerűen teljesít a Vevő üzlethelyiségében, telephelyén található alkalmazottnak. Nem minősül szállítói késedelemnek, ha a szállítási határidő lejártát megelőzően tett, az áru beérkeztére vonatkozó értesítés ellenére a kiszállítás Vevőnek felróható okból nem jön létre.
A megrendelt termékek leszállításakor a leszállításra kerülő tételek átadás-átvételekor Vevő, illetve az általa megbízott személy az áru átvételét átadás-átvételi jegyzőkönyven – Vevő cégbélyegzőjével és a megbízott személy aláírásával – igazolja. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv két példányban kerül kiállításra, amelyből 1 (egy) példány a Vevőt, 1 (egy) példány a Szállítót illet. A jegyzőkönyv hitelesen igazolja, hogy az áru a Vevő részére átadásra került, és Szállító jogosult a számlakiállításra.
Amennyiben a megrendelt termékek rendeltetési helyére való beépítése Szállító feladata, Vevő köteles biztosítani az ehhez szükséges infrastrukturális feltételeket (230V, internet, LAN végpontok, intranet kiépítése…stb.), valamint a helyszínt. Amennyiben a beépítési helyszín a Vevő és a Szállító által előzetesen írásban egyeztettet időpontban nem áll a Szállító rendelkezésére, Szállító a kiszállási és a munkadíjat jogosult Vevő felé kiszámlázni. Ha az installáció bontási munkálatokkal jár, az építészeti helyreállítás (pl. gipszkarton, padlószőnyeg, betonpadló helyreállítása) Megrendelő kötelezettsége.

A szállítás teljesítésekor ill. utána észlelt esetleges mennyiségi és minőségi kifogásait a Vevő Szállító felé érvényesíteni kizárólag írásos formában, és az átadást-átvételt követő 48 órán belül jogosult.

 

3. Fizetés
Szállító jogosult a számlát a leszállított termék átvételét igazoló Átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, a visszaigazolásban meghatározottak szerint kiállítani. Vevő köteles a Szállító által kiállított számlában meghatározott határnapig az áru ellenértékét megfizetni.

Szállító a nagyértékű eszközök, berendezések finanszírozása érdekében jogosult előlegszámlát kiállítani, amely az eszközök, berendezések vételárának 40%-a. Az előlegszámla kiegyenlítése a számlán szereplő fizetési határidőig esedékes.

Vevői fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, ha a teljes összeg a Szállító bankszámláján jóváírásra vagy házipénztárába befizetésre került. A számla kiegyenlítéséig a termék a Szállító tulajdonát képezi.
Vevő köteles fizetéskor a rendezésre került számla számát megadni.

Amennyiben Szállító a termékek beszerzésén és szállításán kívül más szolgáltatást is teljesít (pl. beépítés, telepítés, kivitelezés), a termékek, eszközök beszerzéséről azok szállításakor jogosult részszámlát kiállítani. Szállító akkor is jogosult a résszámla kiállítására, ha a beszerzett termékeket, eszközök szállítására a Vevő kérésére vagy késedelme miatt a szerződésben meghatározott szállítási határidőt követően kerül sor. Ilynekor a termékek, eszközök felelős őrzéséről Szállító gondoskodik.

Amennyiben a szállítást követő kivitelezési munkálatok Vevő kérésére vagy késedelme miatt nem teljesíthetők az erdeti szerződéses határidőre, a Szállító jogosult a készültségnek megfelelő mértékű részteljesítésre és számlázásra.

A felek megállapodhatnak, hogy Vevő a vételárat meghatározott időpontokban, több részletben fizeti meg, és a terméket a vételár teljes kiegyenlítése előtt neki átadják (részletvétel).
Amennyiben Vevőnek Szállítóval szemben tartozása áll fenn, Szállító jogosult a Vevő ellenkező értelmű meghagyása ellenére is a kifizetéseket először a korábbi adósságokra – azon belül is először a kamatokra – elszámolni.
Vevő nem jogosult a Ptk. 296. § szerinti beszámításra.

 

4. Szavatosság
Felek a jelen ÁSZF-ben érintett áruk, termékek tekintetében a szavatossági jogokat és kötelezettségeket a mindenkor hatályos és érvényes vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, valamint a Szállító által kibocsátott visszaigazolásnak megfelelően kötelesek rendezni.
Szavatosság ideje a terméknek a Vevő, vagy a Vevő megbízottja részére történő átadás-átvétellel indul.
Amennyiben Szálltó a Vevő (vagy a Vevő által kijelölt másik szállító) által biztosított eszközöket, berendezéseket is beépít a szállított rendszerbe, úgy ezen eszközök, berendezések vonatkozásában a szavatossági vagy jótállási kötelezettség Szállítót nem terheli, azok megfelelő működésének biztosítása – Szálllító szakszerű munkavégzése mellett – Vevő felelőssége.

 

5. Vevő adatok, értesítési kötelezettség
Vevő köteles a pontos cégadatait a Szállítóval közölni. Amennyiben a Vevő cégadataiban vagy gazdálkodását érintő jelentősebb tényezőkben változás állna be, Vevő köteles a Szállítót arról írásban tájékoztatni. Vevő tudomásul veszi, hogy az adataiban beállt változások alapján, amennyiben azok a hitelképességét jelentős mértékben negatívan érintik, Szállító jogosult a Vevő által leadott megrendelések teljesítésétől részben vagy teljesen elállni, illetve Vevő fizetési haladékát megvonni.

 

6. Szerződésszegés következményei

Fizetési Késedelem
Amennyiben a Vevő olyan mértékű fizetési késedelembe esik, hogy egy adott számla ellenértéke az esedékességet meghaladó 5 (öt) naptári nap türelmi idő elmúltával sem kerül a Szállító bankszámláján jóváírásra, a Szállító jogosult a késedelmesen teljesített összegre az esedékességet követő hatodik naptól a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével késedelmi kamatot felszámolni.
Ha a fizetési késedelem mértéke meghaladja a 15 (tizenöt) napot, Szállító jogosult az árukiszállítást Vevő irányában szüneteltetni, 30 (harminc) napot meghaladó fizetési késedelem esetén pedig Szállító jogosult a szerződéstől elállni.
Részletvétel esetén amennyiben a Vevő az aktuális részletet annak esedékességekor nem fizeti meg, szállító megvonja a részletfizetési kedvezményt, ezzel a teljes összeg esedékessé válik. A részlet megfizetésének első ízben való elmulasztásakor Szállító írásban, 8 napos póthatáridő tűzésével felhívja a Vevőt a teljesítésre. A nemteljesítés, illetőleg bármely további részlet elmaradása a részletfizetési kedvezmény azonnali megvonását vonja maga után.
Amennyiben a részletfizetési késedelem meghaladja a 30 napot, a Szállító elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben a Vevő köteles használati díjat fizetni, továbbá meg kell térítenie azt a kárt, amely a dolog rendeltetésszerű használatával járó értékcsökkenést meghaladja.

Késedelmes Szállítói szállítás, Szállítói oldalról történő meghiúsulás
Amennyiben a megrendelt és visszaigazolt árut a visszaigazolásban szereplő határnapig Szállító felróhatóan nem szállítja le Vevő részére, Szállítónak 5 (öt) naptári nap áll rendelkezésére türelmi időként a Szállítás pótlására. Amennyiben Szállító a fenti határidő leteltét követően sem szállít Vevő részére, Szállító Vevő írásbeli kérésére köteles a késedelem idejére a megrendelt áruval funkcionálisan azonos más terméket biztosítani Vevőnek.

Késedelmes Vevői áruátvétel, Vevői oldalról történő meghiúsulás
Amennyiben az áru átvétele az áru beérkezésére vonatkozó Szállítói értesítést követő 8 (nyolc) napon belül Vevőnek felróható okból késedelmet szenved, Vevő további 5 (öt) naptári nap póthatáridőn belül jogosult az átvételi akadályt elhárítani, és az árut átvenni. A póthatáridő leteltét követően Szállító jogosult kötbért felszámítani, amely a késedelmet szenvedő áru szerződés szerinti értékének fél (0,5) százaléka naponta.
Az eredeti szállítási napot követő harminc (30) naptári napot meg nem haladó átvételi késedelemig a Szállító nem jogosult a szállítási kötelezettségétől elállni. Harminc (30) naptári napot meghaladó késedelem esetén a Szállító jogosult a szállítási kötelezettségétől elállni, és meghiúsulási kötbért felszámolni. A meghiúsulási kötbér és a felszámítható késedelmi kötbér maximum mértéke egyaránt tizenöt (15) százalék, egy tételre azonban a késedelmi és a meghiúsulási kötbér közül csak az egyik számítható föl. Vevői késedelem ill. meghiúsulás esetén Szállító jogosult a kötbéren túlmenően felmerült kárait Vevővel szemben érvényesíteni, Szállító azonban nem jogosult az elmaradt haszon tekintetében kártérítési igénnyel fellépni.

Amennyiben Szállító és Vevő között a szállítási szerződésen kívül, vagy azzal vegyesen más szerződés is létrejött, amelynek teljesítéséhez a szállítási szerződés teljesítése szükséges, akkor nem minősül Szállító szerződésszegésnek az olyan mulasztás, amelynek alapja Vevő szerződésszegése.

 

7. A szerződés megszűnése

A szerződés megszűnik:

  • közös megegyezéssel;
  • azonnali hatályú felmondással.

A szerződést bármelyik fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét megsérti, és azt az írásban tűzött, ésszerű póthatáridőn belül sem orvosolja.

 

Az ÁSZF hatálya
Jelen ÁSZF-et a Szállító a 2008. november 1. kezdődő hatállyal bocsátja ki. Vevő számára az ÁSZF az azt elfogadó nyilatkozatával lép őt is kötelező érvénnyel hatályba. Jelen ÁSZF a hatályba kerülésével kezdődően kiterjed a felek közötti minden jövőbeni üzleti kapcsolatra, mindaddig, amíg Szállító azt vissza nem vonja, és arról Vevőt írásban nem értesíti. A Szállító jogosult az ÁSZF-et bármikor visszavonni, illetve helyette új ÁSZF-et kibocsátani, erről azonban köteles Vevőt az új ÁSZF megküldésével írásban értesíteni. A visszavonás Vevővel történt közlését megelőzően Vevő által már leadott megrendelésekre, azok teljesítésére és szállítási szezonjára jelen ÁSZF marad hatályban.

Szállító fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek aktualizálására, módosítására, a módosítás hatálya azonban a már élő megrendelésekre és megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

Jelen ÁSZF-et, valamint módosításait Szállító a honlapján (www.www.streamnet.hu) mindenki számára elérhetővé teszi. Vevő a megrendelése aláírásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket megismerte, megértette, azokat elfogadta és kötelezettséget vállal azok betartására.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF tekintetében hitelt érdemlő írásbeli közlésnek , értesítésnek minősül a postai ajánlott küldemény, a visszaigazolt faxon vagy visszaigazolt elektronikus levél mellékletében csatolt (olvasható és kinyomtatható) aláírt dokumentumként történő közlés.

Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezését érvénytelennek nyilvánítják vagy pedig a jelen ÁSZF valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, az ÁSZF visszamaradó rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak. Ilyen esetben azt a rendelkezést, amelyet érvénytelennek vagy egyébként alkalmazhatatlannak nyilvánítottak, oly módon módosítottnak kell tekinteni, ami lehetővé teszi a felek szándékainak, továbbá azoknak a gazdasági és jogi céloknak a megvalósítását, amit a felek az érvénytelen vagy nem alkalmazható rendelkezéssel el kívántak érni.

Budapest, 2008. november 1.
Egységes szerkezetben a 2012. június1-től hatályos módosításokkal.

 

StreamNet Kft.
Szállító