top of page

Általános Szerződési Feltételek

 

ÁSZF célja, tárgya

Jelen ÁSZF-et a Streamnet Zrt., mint Vállalkozó bocsátja ki, azzal a céllal, hogy a közte és a Megrendelői közötti folyamatos együttműködés feltételeit egységes formában rögzítse. Jelen ÁSZF tárgya tehát kivétel nélkül minden egyes ügylet, mely a felek között jelen ÁSZF hatálya alatt jön létre. 

 

Árak

Az árak mindig a Vállalkozó által megküldött ajánlat szerint – a Vállalkozói megjegyzésekkel együttesen – érvényesek.

 

Megrendelések, visszaigazolások

Vállalkozó a Megrendelő részére ajánlatban közli az vállalkozással kapcsolatos alapvető feltételeket. Vállalkozó az ajánlatban jogosult meghatározni, hogy ajánlatát mennyi ideig tartja fenn. Amennyiben a Vállalkozó ezt megteszi, Vállalkozó ajánlatához a megjelölt határnapig – feltéve, hogy a megrendelések a megadott határnapig Vállalkozó részére visszaérkeztek – kötve van. Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy mind az ajánlat műszaki tartalmát, mind az árat megváltoztassa, amennyiben a szerződés teljesítéséig rajta kívül álló körülmények ezt indokolttá teszik. Ilyen körülménynek minősül kifejezetten az ajánlat közlését követően bekövetkezett, 1,5 százalékot meghaladó árfolyamváltozás, vagy a gyártói termék- és árváltozás. A gyártói termékváltás esetére Vállalkozó fenntartja a jogot az előd- vagy utómodell szállítására.

A megrendeléssel Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát elfogadja. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó ajánlatához képest módosításokat eszközölt a megrendelésben, a Megrendelő módosításai csak akkor válnak a szerződés részévé, ha azokat a Vállalkozó – a módosítás visszaigazolásával – elfogadja. Ennek hiányában a felek között nem jön létre szerződés. Megrendelő megrendelései a Vállalkozó részére a Vállalkozó által kiadott visszaigazolással, a visszaigazolásban hivatkozott számú megrendelésben foglalt tartalommal válnak kötelező erejűvé, az ajánlat és a visszaigazolás közötti esetleges eltérés esetén a visszaigazolás az irányadó. Vállalkozó által kiállított megrendelés-visszaigazolás szerződést keletkeztet a felek között. Amennyiben a szerződés létrejöttét követően Megrendelő bármilyen okból egyoldalúan eláll a szerződéstől - a Vállalkozónak a szerződésszerű teljesítés kapcsán felmerült teljes kára megtérítése mellett - bánatpénz fizetésére köteles, melynek összege a megrendelés (eszközök, berendezések, adott esetben szolgáltatás díja) összértékének 10 százaléka.


1. Szállítási határidő

A szállítási határidő a Vállalkozó által kibocsátott – az ajánlat alapján kiadott – visszaigazolásban megadott határidő.
A szállítási határidő kötelezi Vállalkozót a visszaigazolásban meghatározott időszak szerinti szállításra. Az áru átadás-átvétel késedelméért a felelősséget, és annak jogkövetkezményeit az a fél viseli, akinek felróható hibájából az bekövetkezik. Amennyiben a megrendelés teljesítéséhez Vállalkozónak a Megrendelőtől további információra van szüksége, a kért információkat Megrendelő a Vállalkozó írásbeli kérését követő 2 munkanapon belül köteles megadni. A késedelem a szállítási határidő késedelemmel arányos meghosszabodását eredményezi. Olyan szállítási és teljesítési késedelmek miatt, amelyek elháríthatatlan külső ok (vis major) hatására következtek be, a Vállalkozó nem vállal felelősséget. Vállalkozó jogosult – előzetes értesítést követően – részszállításokat teljesíteni, Megrendelő köteles a részszállításokat elfogadni.


2. Áruátvétel

A megrendelt áruk esetén az áru átvételének helye a visszaigazolásban meghatározott hely. A rendelt áruk átadásáról legkésőbb a szállítási határidő lejártáig Vállalkozó értesíti a Megrendelőt, a pontos kiszállítási időpontot Megrendelő és Vállalkozó képviselője köteles egyeztetni. Megrendelő köteles az áru átadását a Vállalkozónak az áru beérkezésére vonatkozó értesítését követő legkésőbb 8 (nyolc) napon belül lehetővé tenni, és legkésőbb az átadás-átvétel időpontjáig írásban cégszerűen közölni Vállalkozóval az áru átvételére jogosult megbízottja nevét. Amennyiben Megrendelő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó jogszerűen teljesít a Megrendelő üzlethelyiségében, telephelyén található alkalmazottnak. Nem minősül Vállalkozói késedelemnek, ha a szállítási határidő lejártát megelőzően tett, az áru beérkeztére vonatkozó értesítés ellenére a kiszállítás Megrendelőnek felróható okból nem jön létre.

A megrendelt termékek leszállításakor a leszállításra kerülő tételek átadás-átvételekor Megrendelő, illetve az általa megbízott személy az áru átvételét átadás-átvételi jegyzőkönyven – Megrendelő cégbélyegzőjével és a megbízott személy aláírásával – igazolja. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv két példányban kerül kiállításra, amelyből 1 (egy) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illet. A jegyzőkönyv hitelesen igazolja, hogy az áru a Megrendelő részére átadásra került, és Vállalkozó jogosult a számlakiállításra. Amennyiben a megrendelt termékek rendeltetési helyére való beépítése Vállalkozó feladata, Megrendelő köteles biztosítani az ehhez szükséges infrastrukturális feltételeket (230V, internet, LAN végpontok, intranet kiépítése…stb.), valamint a helyszínt. Amennyiben a beépítési helyszín a Megrendelő és a Vállalkozó által előzetesen írásban egyeztettet időpontban nem áll a Vállalkozó rendelkezésére, Vállalkozó a kiszállási és a munkadíjat jogosult Megrendelő felé kiszámlázni. Ha az installáció bontási munkálatokkal jár, az építészeti helyreállítás (pl. gipszkarton, padlószőnyeg, betonpadló helyreállítása) Megrendelő kötelezettsége.

Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését követően mind a szolgáltatás, mind pedig az eszközök teljesítésekor készre jelentést küld Megrendelőnek. Ezt követő 3 munkanapon belül kerül sor az átadás-átvételi eljárás lefolytatására. A Megrendelő által észlelt hiányosságokat Megrendelő Vállalkozónál az átadás-átvételi jegyzőkönyvben felsorolva jogosult azokat érvényesíteni.


3. Fizetés

Vállalkozó jogosult a számlát a szerződésben foglaltak teljesítését igazoló Átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállítani. Megrendelő köteles a Vállalkozó által kiállított számlában meghatározott határnapig a számla ellenértékét megfizetni.

 

Szállító az eszközök, berendezések finanszírozása érdekében jogosult részszámlát kiállítani, erre vonatkozóan a Szállító az alábbi két fizetési opciót kínálja a Megrendelő részére. A Megrendelő a megrendelésében nyilatkozhat arról, hogy melyik opciót választja. Amennyiben nem nyilatkozik, úgy a Szállító jogosult választani az opciók közül, melyről a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja a Megrendelőt. A számlák kiegyenlítése a számlán szereplő fizetési határidőig esedékes.

 

A opció: a Szállító a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg előlegbekérőt állít ki, amely a bruttó szerződött ár 50%-ára vonatkozik. A beérkezett előlegről Szállító a számviteli törvénynek megfelelően előlegszámlát állít ki. A fennmaradó összeget és az előleg elszámolást a Megrendelő felé kiállított végszámla tartalmazza.

 

B opció: a Szállító az eszközök, berendezések összvételárra vetített 50%-ának beérkezésekor kiállítja az 1. részszámláját, amely az eszközök, berendezések vételárának 50%-ára vonatkozik. A fennmaradó eszközök, berendezések beérkezésekor és a Megrendelőnek történő leszállításakor a Szállító kiállítja a 2. részszámláját, amely az eszközök, berendezések vételárának fennmaradó 50%-a vonatkozik. Amennyiben a Szállító a termékek beszerzésén és szállításán kívül más szolgáltatást is teljesít (pl. beépítés, telepítés, kivitelezés), a szolgáltatások tekintetében, a teljesítés után Szállító kiállítja a szolgáltatásra vonatkozó számláját

 

Megrendelői fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, ha a teljes összeg a Vállalkozó bankszámláján jóváírásra vagy házipénztárába befizetésre került. Az eszközök, berendezések vonatkozásában kiállított számlák (B. opció esetében 1. és 2. ütem) maradéktalan kiegyenlítéséig a leszállított eszközök Vállalkozó tulajdonát képezik. Megrendelő köteles fizetéskor a rendezésre került számla számát megadni.

Amennyiben a szállítást követő kivitelezési munkálatok Megrendelő kérésére vagy késedelme miatt nem teljesíthetők az eredeti szerződéses határidőre, a Vállalkozó jogosult a készültségnek megfelelő mértékű részteljesítésre és számlázásra.

Amennyiben Megrendelőnek Vállalkozóval szemben tartozása áll fenn, Vállalkozó jogosult a Megrendelő ellenkező értelmű meghagyása ellenére is a kifizetéseket először a korábbi adósságokra – azon belül is először a kamatokra és költségekre- elszámolni. Megrendelő nem jogosult a Ptk. 6:49. § szerinti beszámításra.


4. Szavatosság

Felek a jelen ÁSZF-ben érintett áruk, termékek, szolgáltatások tekintetében a szavatossági jogokat és kötelezettségeket a mindenkor hatályos és érvényes vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, valamint a Vállalkozó által kibocsátott visszaigazolásnak megfelelően kötelesek rendezni. Szavatosság ideje a vonatkozó terméknek a Megrendelő, vagy a Megrendelő megbízottja részére történő átadás-átvétellel indul. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő (vagy a Megrendelő által kijelölt másik Vállalkozó) által biztosított eszközöket, berendezéseket is beépít a szállított rendszerbe, úgy ezen eszközök, berendezések vonatkozásában a szavatossági vagy jótállási kötelezettség Vállalkozót nem terheli, azok megfelelő működésének biztosítása – Vállalkozó szakszerű munkavégzése mellett – Megrendelő felelőssége.

 

5. Megrendelő adatok, értesítési kötelezettség

Megrendelő köteles a pontos cégadatait a Vállalkozóval közölni. Amennyiben a Megrendelő cégadataiban vagy gazdálkodását érintő jelentősebb tényezőkben változás állna be, Megrendelő köteles a Vállalkozót arról írásban tájékoztatni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adataiban beállt változások alapján, amennyiben azok a hitelképességét jelentős mértékben negatívan érintik, Vállalkozó jogosult a Megrendelő által leadott megrendelések teljesítésétől részben vagy teljesen elállni, illetve Megrendelő fizetési haladékát megvonni.


6. Szerződésszegés következményei


Fizetési Késedelem

Amennyiben a Megrendelő olyan mértékű fizetési késedelembe esik, hogy egy adott számla ellenértéke az esedékességet meghaladó 5 (öt) naptári nap türelmi idő elmúltával sem kerül a Vállalkozó bankszámláján jóváírásra. Késedelmi fizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatra és behajtási illetékre.

Ha a fizetési késedelem mértéke meghaladja a 15 (tizenöt) napot, Vállalkozó jogosult az árukiszállítást és szolgáltatást Megrendelő irányában szüneteltetni, 30 (harminc) napot meghaladó fizetési késedelem esetén pedig Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni.

 

Késedelmes Vállalkozói szállítás, Vállalkozói oldalról történő meghiúsulás

Amennyiben a megrendelt és visszaigazolt árut a visszaigazolásban szereplő határnapig Vállalkozó felróhatóan nem szállítja le Megrendelő részére, Vállalkozónak 5 (öt) naptári nap áll rendelkezésére türelmi időként a Szállítás pótlására. Amennyiben Vállalkozó a fenti határidő leteltét követően sem szállít Megrendelő részére, Vállalkozó Megrendelő írásbeli kérésére köteles a késedelem idejére a megrendelt áruval funkcionálisan azonos más terméket biztosítani Megrendelőnek.

 

Késedelmes Megrendelői áruátvétel, Megrendelői oldalról történő meghiúsulás

Amennyiben az áru átvétele az áru beérkezésére vonatkozó Vállalkozói értesítést követő 8 (nyolc) napon belül Megrendelőnek felróható okból késedelmet szenved, Megrendelő további 5 (öt) naptári nap póthatáridőn belül jogosult az átvételi akadályt elhárítani, és az árut átvenni. A póthatáridő leteltét követően Vállalkozó jogosult kötbért felszámítani, amely a késedelmet szenvedő áru szerződés szerinti értékének fél (0,5) százaléka naponta. Az eredeti szállítási napot követő harminc (30) naptári napot meg nem haladó átvételi késedelemig a Vállalkozó nem jogosult a szállítási kötelezettségétől elállni. Harminc (30) naptári napot meghaladó késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a szállítási kötelezettségétől elállni, és meghiúsulási kötbért felszámolni. A meghiúsulási kötbér és a felszámítható késedelmi kötbér maximum mértéke egyaránt tizenöt (15) százalék, egy tételre azonban a késedelmi és a meghiúsulási kötbér közül csak az egyik számítható föl. Megrendelői késedelem ill. meghiúsulás esetén Vállalkozó jogosult a kötbéren túlmenően felmerült kárait Megrendelővel szemben érvényesíteni, Vállalkozó azonban nem jogosult az elmaradt haszon tekintetében kártérítési igénnyel fellépni.

Amennyiben Vállalkozó és Megrendelő között a szállítási szerződésen kívül, vagy azzal vegyesen más szerződés is létrejött, amelynek teljesítéséhez a szállítási szerződés teljesítése szükséges, akkor nem minősül Vállalkozó szerződésszegésnek az olyan mulasztás, amelynek alapja Megrendelő szerződésszegése.


7. Az ÁSZF megszűnése

Az ÁSZF megszűnik:

közös megegyezéssel;

azonnali hatályú felmondással.

Az ÁSZF-et bármelyik fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét megsérti, és azt az írásban tűzött, ésszerű póthatáridőn belül sem orvosolja.

 

Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF-et a Vállalkozó a 2017. április x kezdődő hatállyal bocsátja ki. Megrendelő számára az ÁSZF az azt elfogadó nyilatkozatával lép őt is kötelező érvénnyel hatályba. Jelen ÁSZF a hatályba kerülésével kezdődően kiterjed a felek közötti minden jövőbeni üzleti kapcsolatra, mindaddig, amíg Vállalkozó azt vissza nem vonja, és arról Megrendelőt írásban nem értesíti. A Vállalkozó jogosult az ÁSZF-et bármikor visszavonni, illetve helyette új ÁSZF-et kibocsátani, erről azonban köteles Megrendelőt az új ÁSZF megküldésével írásban értesíteni.  A visszavonás Megrendelővel történt közlését megelőzően Megrendelő által már leadott megrendelésekre, azok teljesítésére és szállítási szezonjára jelen ÁSZF marad hatályban.

Vállalkozó fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek aktualizálására, módosítására, a módosítás hatálya azonban a már élő megrendelésekre és megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

Jelen ÁSZF-et, valamint módosításait Vállalkozó a honlapján (www.streamnet.hu) mindenki számára elérhetővé teszi. Megrendelő a megrendelése aláírásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket megismerte, megértette, azokat elfogadta és kötelezettséget vállal azok betartására.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF tekintetében hitelt érdemlő írásbeli közlésnek, értesítésnek minősül a postai ajánlott küldemény, a visszaigazolt faxon vagy visszaigazolt elektronikus levél mellékletében csatolt (olvasható és kinyomtatható) aláírt dokumentumként történő közlés.

Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezését érvénytelennek nyilvánítják vagy pedig a jelen ÁSZF valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, az ÁSZF visszamaradó rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak. Ilyen esetben azt a rendelkezést, amelyet érvénytelennek vagy egyébként alkalmazhatatlannak nyilvánítottak, oly módon módosítottnak kell tekinteni, ami lehetővé teszi a felek szándékainak, továbbá azoknak a gazdasági és jogi céloknak a megvalósítását, amit a felek az érvénytelen vagy nem alkalmazható rendelkezéssel el kívántak érni.

 

Budapest, 2017. április.01

 

Egységes szerkezetben a 2012. június 1-től hatályos módosításokkal.

 

Streamnet Zrt.

Szállító

bottom of page