top of page

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYFELEK RÉSZÉRE

A Streamnet Zrt., Videosquare Kft. és a Teleconnect Kft. mint adatkezelő és adatfeldolgozó ezúton tájékoztatja ügyfeleit, (továbbiakban érintett), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyes adataihoz fűződő jogait, ezért adatkezelése során az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatában (a továbbiakban: Szabályzat) rögzítettek értelmében jár el. A Szabályzat mindenkor hatályos változata elektronikus formában és papír alapon a Társaság irodájában érhető el. A közérthető tájékoztatás értelmében az adatkezelő, a Szabályzata alapján a jelen rövidített tájékoztatót teszi közzé ügyfelei, és az egyéb érintettek részére. A jelen tájékoztató a Szabályzat mellékletét képezi.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a Streamnet Zrt. és a Videosquare Kft., valamint a Teleconnect Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://www.streamnet.hu/ és a https://videosquare.eu (ill. vállalati szolgáltatásokat nyújtó aldomainjei, pl. https://.videosquare.eu), http://www.teleconnect.hu internetes weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) látogatásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.

1. Definíciók

Ügyfél/Vállalati Ügyfél: Vállalati ügyfél, amely Szolgáltatóval szolgáltatási szerződés keretében vesz igénybe szolgáltatásokat.
Ügyfél Felhasználó (felhasználó): Vállalati Ügyféllel kötött szolgáltatási szerződés keretében szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél felhasználó. Társaság adatfeldolgozóként tevékenykedik.
Felhasználó: Szolgáltató szolgáltatását közvetlenül (nem Vállalati Ügyféllel kötött szolgáltatási szerződés keretein belül) igénybe vevő magánszemély.
Látogató: Weboldal látogató.
Résztvevő: Konferencia szolgáltatást használó Ügyfél Felhasználó, Felhasználó.
Cookie: A “cookie” egy olyan fájl (adat), amely a meglátogatott weboldal által a Látogató böngésző-programjának kerül megküldésre, és a számítógép merevlemeze tárolja. A cookie tehát olyan adat, amelyet a szerveren futó program tárol a Látogató számítógépén, hogy működését támogassa. A “cookie”-k nem rongálják a Látogató számítógépét, azok elfogadásáról a Látogató dönthet.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Streamnet megoldások/termékek általános információs weboldal. Nincs beléptetés, nincs személyes adattárolás és gyűjtés.
Kapcsolatfelvétel oldal: https://www.streamnet.hu/kapcsolat/
Ügyfél oldali kapcsolatfelvételre fenntartott lap, ahol név, email cím, cégnév és telefonszám megadása után tud a Látogató üzenetet küldeni a Társaság részére. Az információk elküldése után egy belső email generálódik, amely által az érintettek értesülnek a kapcsolatfelvétel tényéről, a feladó adatairól.
Hibabejelentési oldal: https://www.streamnet.hu/kapcsolat/
Élő (un. SLA) szerződéssel rendelkező ügyfelek számára hibabejelentési lehetőség. Név, cégnév, cím (vállalati), email cím, telefonszám megadása utána. Az információk elküldése után egy belső email generálódik, amely által az érintettek értesülnek a kapcsolatfelvétel tényéről, a feladó adatairól.

 

2. Adatkezelés jogalapja és célja

 

2.1 Streamnet Zrt.

 

2.1.1 www.streamnet.hu

Weblap: https://www.streamnet.hu/
Streamnet megoldások/termékek általános információs weboldal. Nincs beléptetés, nincs személyes adattárolás és gyűjtés.
Kapcsolatfelvétel oldal: https://www.streamnet.hu/kapcsolat/
Ügyfél oldali kapcsolatfelvételre fenntartott lap, ahol név, email cím, cégnév és telefonszám megadása után tud a Látogató üzenetet küldeni a Társaság részére. Az információk elküldése után egy belső email generálódik, amely által az érintettek értesülnek a kapcsolatfelvétel tényéről, a feladó adatairól.
Hibabejelentési oldal: https://www.streamnet.hu/kapcsolat/
Élő (un. SLA) szerződéssel rendelkező ügyfelek számára hibabejelentési lehetőség. Név, cégnév, cím (vállalati), email cím, telefonszám megadása utána. Az információk elküldése után egy belső email generálódik, amely által az érintettek értesülnek a kapcsolatfelvétel tényéről, a feladó adatairól.

adatkezelés célja

GDPR 6. cikk (1) a., és b. pont (érintett hozzájárulása, és szerződés teljesítése)

az érintettek kategóriái

Kapcsolatfelvételt kezdeményező Látogatók

Hibabejelentést kezdeményező Látogatók (élő SLA szerződéssel rendelkező vállalati alkalmazottak)

személyes adatok köre: név, email cím, telefonszám, munkahely/cég

adattovábbítás 3. személyek részére: nincs

adattovábbítás külföldre: nincs

adatmegőrzési idő: 2 év

biztonsági intézkedések: A technikai biztonsági intézkedések szintje magas

 

Cookie kezelés


Amikor a Látogató meglátogatja a Weboldalt, a Szolgáltató nem gyűjt be semmilyen személyes adatot. A Szolgáltató feldolgozza a rendelkezésre álló névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa, látogatását mérhesse. Ennek során a Szolgáltató beépíthet úgynevezett “cookie”-kat, amelyek ezeket a tevékenységeket támogatják.
A weboldal által kezelt cookie-ról bővebb információt a https://www.streamnet.hu oldalon kaphat.

 

2.1.2 Videokonferencia szolgáltatás

Weblap: https://join.streamnet.hu

A Társaság ügyfelei (vállalatok) részére az interneten keresztül, szabályozottan, védetten elérhető videokonferencia szolgáltatást nyújt.

A szolgáltatások során használt képátvitel („átközvetítés”) kizárólag arckép-képmás (mozgókép), és hang közvetítésre alkalmas. Az „átközvetítés” kétirányú, alacsony késleltetésű, konferencia beszélgetésre alkalmas. A szolgáltatás biometrikus adatok felismerésére és kezelésére nem alkalmas.

Szolgáltatások nyújtása: szolgáltatási szerződés keretében történik a Társaság vállalati ügyfelei részére.

A szolgáltatás igénybe vétele: A szolgáltatás igénybe vehető böngésző használatával (WebRTC alapú technológia), valamint a vállalati szektorban megszokott szabványos, tárgyalótermi H.323/SIP videokonferencia eszközökkel.

Felhasználók kezelése: A szolgáltatásokhoz Ügyfél alkalmazottjai, és általa megválasztott üzleti partnerei vehetnek részt. Az Ügyfél számára a szerződésben vállalt számú un. „virtuális videokonferencia szobát”, valamint a szobákhoz kötődő kapacitást (konkurens behívó végpont) biztosítja a Társaság. Minden virtuális szobához PIN kód tartozik, amelyet Társaság Ügyfél számára átad. A belépéskor a rendszer nevet kér be a konferenciában való megjelenítéshez. További személyes adat kezelése nem történik.

Rögzítés és live streaming: Az Ügyfél kérése esetén a konferencia hívás rögzítésre, ill. élő közvetítésre (live streaming) is kerülhet az Ügyfél által megválasztott felhasználói kör számára a https://videosquare.eu, illetve privát felhő szolgáltatás esetén az Ügyfél saját Videosquare rendszerében (ld. Videosquare Kft.). A felvételek megőrzésének idejéről, valamint – meghatározott felhasználói kör számára való – elérhetővé tételéről az Ügyfél dönthet, és szabályozhatja azt a szolgáltatáshoz biztosított menedzsment interfészen (böngésző) keresztül.

Tájékoztatás: A szolgáltatás igénybe vétele esetén az Ügyfél felelőssége, hogy a szerződés keretében alkalmazottai és partnerei számára továbbadott szolgáltatásról az érintetteket tájékoztassa és a szükséges hozzájárulásokat beszerezze.

 

adatkezelés célja: GDPR 6. cikk (1) a., és b. pont (érintett hozzájárulása, és szerződés teljesítése)

az érintettek kategóriái: A videó- és hangkonferencia szolgáltatásokat igénybe vevő Résztvevők (hozzájárulás beszerzése és tájékoztatás Vállalati Ügyfél felelőssége)

Regisztrációval rendelkezők

személyes adatok köre: név, arckép, képmás, hang

adattovábbítás 3. személyek részére: nincs

adattovábbítás külföldre: nincs

adatmegőrzési idő: A megrendelő ügyfél jogosult a megőrzés időtartamának meghatározására, tekintettel a folyamatos szerződés teljesítésre. 10 év után felülvizsgálatra kerül a megőrzés szükségessége

biztonsági intézkedések: A technikai biztonsági intézkedések szintje magas

Cookie kezelés


Amikor a Látogató meglátogatja a Weboldalt, a Szolgáltató nem gyűjt be semmilyen személyes adatot. A Szolgáltató feldolgozza a rendelkezésre álló névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa, látogatását mérhesse. Ennek során a Szolgáltató beépíthet úgynevezett “cookie”-kat, amelyek ezeket a tevékenységeket támogatják.
A weboldal által kezelt cookie-ról bővebb információt a https://www.streamnet.hu oldalon kaphat.

 

2.2 Teleconnect Kft.

 

2.2.1 teleconnect.hu

Weblap: http://www.teleconnect.hu/

Teleconnect szolgáltatások általános információs weboldal. Nincs beléptetés, nincs személyes adattárolás és gyűjtés.

 

 

Cookie kezelés


Amikor a Látogató meglátogatja a Weboldalt, a Szolgáltató nem gyűjt be semmilyen személyes adatot. A Szolgáltató feldolgozza a rendelkezésre álló névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse,

javíthassa, látogatását mérhesse. Ennek során a Szolgáltató beépíthet úgynevezett “cookie”-kat, amelyek ezeket a tevékenységeket támogatják.
A weboldal által kezelt cookie-ról bővebb információt a http://www.teleconnect.hu oldalon kaphat.

 

2.2.2 Hangkonferencia szolgáltatás

 

Weblap: –

A Társaság ügyfelei (vállalatok) részére a nyilvánosan kapcsolt telefonhálózaton keresztül, szabályozottan módon telefonos hangkonferencia szolgáltatást nyújt. A szolgáltatás magyarországi hívószámon érhető el.

A szolgáltatás során hangátközvetítés történik. A kommunikáció kétirányú, továbbítása a telefonhálózaton keresztül történik. A szolgáltatás biometrikus adatok felismerésére és kezelésére nem alkalmas.

Szolgáltatások nyújtása: szolgáltatási szerződés keretében történik a Társaság vállalati ügyfelei részére.

A szolgáltatás igénybe vétele: A szolgáltatás igénybe vehető telefonkészülék segítségével.

Felhasználók kezelése: A szolgáltatásokhoz Ügyfél alkalmazottjai, és általa megválasztott üzleti partnerei vehetnek részt. Az Ügyfél számára a szerződésben vállalt számú un. „virtuális hangkonferencia szobát”, valamint a szobákhoz kötődő kapacitást (konkurens behívó készülék) biztosítja a Társaság. Minden virtuális szobához PIN kód tartozik, amelyet Társaság Ügyfél számára átad. Személyes adat kezelése nem történik.

Rögzítés: A hangkonferenciákról felvétel nem készült.

Tájékoztatás: A szolgáltatás igénybe vétele esetén az Ügyfél felelőssége, hogy a szerződés keretében alkalmazottai és partnerei számára továbbadott szolgáltatásról az érintetteket tájékoztassa és a szükséges hozzájárulásokat beszerezze.

 

adatkezelés célja: GDPR 6. cikk (1) a., és b. pont (érintett hozzájárulása, és szerződés teljesítése)

az érintettek kategóriái: Hangkonferencia szolgáltatásokat használó Résztvevők (hozzájárulás beszerzése és tájékoztatás Ügyfél felelőssége)

személyes adatok köre: hang, név

adattovábbítás 3. személyek részére: nincs

adattovábbítás külföldre: nincs

adatmegőrzési idő: nincs megőrzés

biztonsági intézkedések: a technikai biztonsági intézkedések szintje magas

 

2.3 Videosquare Kft.

2.3.1 videosqr.com (landing page)

Weblap: https://videosqr.com
Videosquare szoftver megoldás/szolgáltatás landing page (információs oldal). Nincs beléptetés, nincs személyes adattárolás és gyűjtés.
Cookie kezelés
Amikor a Látogató meglátogatja a Weboldalt, a Szolgáltató nem gyűjt be semmilyen személyes adatot. A Szolgáltató feldolgozza a rendelkezésre álló névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa, látogatását mérhesse. Ennek során a Szolgáltató beépíthet úgynevezett “cookie”-kat, amelyek ezeket a tevékenységeket támogatják.
A weboldal által kezelt cookie-ról bővebb információt a https://videosqr.com oldalon kaphat.
2.3.2 videosquare.eu (szolgáltatási oldal)
Weblap: https://(*).videosquare.eu/
A Videosquare egy saját fejlesztésű, vállalati videómegosztó és kezelő rendszer, amelyen keresztül a vállalaton belül keletkező videófelvételek (előadások, tréningek, tájékoztatók stb.) szolgáltatásra kerülhetnek. A rendszer képes élő adások és konzerv anyagok (on-demand) kezelésére, dokumentumok csatolására, feldolgozására, felhasználói kommentek kezelésére. A szolgáltatást alapvetően kétféle megközelítéssel működik:
– Publikus felhő (public cloud): Interneten keresztül, Videosquare Kft. tulajdonában lévő infrastruktúrán (szerverek, tárolók) nyújtott szolgáltatás. Az ügyfelek virtuálisan elkülönített videó portál szolgáltatást kapnak (pl. https://videosquare.eu és https://.videosquare.eu stb.), amelyen belül az Ügyfél kezébe kerül az ott lévő tartalmak, felhasználók adminisztrációja.
Adateltávolítás: A megrendelő saját, azonosított felhasználói, vagy publikus tartalom esetén bármely azonosított felhasználó általi adateltávolítási kérésről a megrendelő jogosult dönteni, és az Ügyfél által kijelölt tartalom adminisztrátor végzi el a szükséges lépéseket.
Felhasználói személyes adatok kezelése: A megrendelő Ügyfél jelszó lejáratot is kérhet beállításra. Ennek lejáratát követően a felhasználó személyes adatai anonimizálásra kerülnek.
Felhasználói adatok tárolása: adatbázisban. A jelszó egyirányú hash algoritmussal titkosított, azt a Társaság sem ismerheti meg.
– Private felhő (private cloud): A szerződött vállalati Ügyfél saját infrastruktúráján, belső hálózatán megvalósított, az Ügyfél saját belső informatikai szabályozása szerint létrehozott és üzemeltetett rendszer. Külső adattárolás és továbbítás nincs.
Adateltávolítás: Az Ügyfél saját hatáskörben tud dönteni.
Felhasználók authentikációja: Az Ügyfél Active Directory adatbázisából történik, ekkor az Ügyfél részéről kerül adattovábbítás a Társaság, mint adatfeldolgozó felé.
Felhasználói adatok tárolása: Adatbázisban. A jelszó egyirányú hash algoritmussal titkosított, azt a Társaság sem ismerheti meg.

Egyéb megjegyzések:
Helyszíni felvétel (rendezvény) készítésekor tömegfelvételek, vágóképek készül(het)nek. A felvétel készítésének helyszínén figyelmeztetést szükséges kihelyezni, hogy videófelvétel fog történni. Az előadókkal külön nyilatkozatot írat alá a Társaság.

 

adatkezelés célja: GDPR 6. cikk (1) a., és b. pont (érintett hozzájárulása, és szerződés teljesítése)

az érintettek kategóriái

A felvételre kerülő rendezvényeken szereplő előadók, szereplőkÜgyfél Felhasználók, Felhasználók

személyes adatok köre: Előadók/szereplők: arckép, képmás, hang, név
Ügyfél Felhasználók és Felhasználók: családi- és utónév, email cím, IP cím, tartalom fogyasztási előzmények

adattovábbítás 3. személyek részére: nincs

adattovábbítás külföldre: nincs

adatmegőrzési idő: Felvételek esetén a megrendelő Ügyfél jogosult a megőrzés időtartamának meghatározására, tekintettel a folyamatos szerződés teljesítésre. 10 év után felülvizsgálatra kerül a megőrzés szükségessége. A felhasználók esetén (Ügyfél dönti el) lehetőség van a jelszó lejárati idejének meghatározására (X nap), majd a felhasználó automatikus inaktiváltatására, és adott várakozási idő után személyes adatainak anonimizálására (Y nap). Így a megőrzési idő X + Y nap.

biztonsági intézkedések: a technikai biztonsági intézkedések szintje magas

 

Cookie kezelés


Amikor a Látogató meglátogatja a Weboldalt, a Szolgáltató nem gyűjt be semmilyen személyes adatot. A Szolgáltató feldolgozza a rendelkezésre álló névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa, látogatását mérhesse. Ennek során a Szolgáltató beépíthet úgynevezett “cookie”-kat, amelyek ezeket a tevékenységeket támogatják.
A weboldal által kezelt cookie-ról bővebb információt a https://videosquare.eu oldalon kaphat.

3. Adatfeldolgozók köre

Társaság nem vesz igénybe adatfeldolgozót, adattovábbítás harmadik fél számára nem történik.

4. Érintettek jogai

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad: az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vettek igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint adatainak hordozhatóságához joga van.

 

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó személyazonosító adatokat megismerheti, a dokumentációba betekinthet, valamint azokról – saját költségére – másolatot kaphat.
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

 

Az érintett panasszal élhet az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Weboldal: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

5.Kapcsolat

 

Streamnet  Zrt.
1138, Budapest Váci út 182.
www.streamnet.hu
Telefonszám: +36 1 412 3000
Email: info@streamnet.hu

Budapest, 2018. május 1.

KIEGÉSZÍTŐ WEBES TÁJÉKOZTATÓ ÉS COOKIE POLICY (http://www.streamnet.hu)

A szerver naplózása

A weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.A weboldalon rendelkezésre álló kapcsolatfelvételi, valamint hibabejelentési űrlap segítségével történő kommunikációhoz személyes adatok megadása szükséges (név, email cím, telefonszám).

Alkalmazott külső szolgáltatók adatkezelése

A portál HTML kódja a Streamnet rendszerétől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével (böngészőjével) áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást (ld. „Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum).
A honlapon külső szolgáltatóként a Google Maps térkép-információkat jelenít. Bővebb információ a https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html címen érhető el.
Az oldalon továbbá beágyazásra kerül a Facebook Pixel, amely a segít a hirdetési célcsoportok feltérképezésében. További információk: https://developers.facebook.com/docs/privacy/

A honlap cookie kezelése

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak, weboldalon beállított preferenciáinak tárolására, majd ismételt, szerver által történő lekérdezésére. A sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, illetve tárolni tudja a felhasználói preferenciákat. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

 

A honlap a csatolmány alján található táblázatban felsorolt sütiket használja:

bottom of page